Regulamin zakupów na stronie marzyszbiegnij.pl

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem www.marzyszbiegnij.pl (dalej: Serwis). Znajdziesz w nim informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep internetowy www.marzyszbiegnij.pl (dalej: Sprzedawca) jest prowadzony przez: GRESTO Katarzyna Greszta, Ul. Rawska 4, 53-118 Wrocław, NIP: 886 187 83 23, REGON: 020925700

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: kasia@marzyszbiegnij.pl

Określenia użyte w regulaminie:
Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
Ty – Klient (Kupujący) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym.
Produkt – planer marzyszbiegnij i inne produkty znajdujące się w ofercie Sklepu.
Koszyk – element Sklepu, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do rachunku, sposób dostawy itp.;
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§1 Warunki ogólne

 1. Właścicielem i prowadzącym Serwis jest Sprzedawca.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest umożliwienie Ci złożenia zamówienia, które prowadzi do zawarcia umowy. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedawcę wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy. Koszt dostawy planera wynosi 15 PLN. W przypadku zakupu więcej niż 1 planera koszt dostawy wynosi 1 zł.
 5. Sprzedawca nie pobiera opłat za komunikację z nim. Poniesiesz ewentualne koszty komunikacji w wysokości wynikającej z umowy, jaką zawarłeś z firmą świadczącą Ci usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 6. Sprzedawca zapewnia poprawność działania Serwisu w następujących przeglądarkach: bieżące wersje przeglądarek Edge, Opera, Chrome, Safari, Mozilla. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu należy je wszystkie wyłączyć.
 7. Sprzedawca stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 8. Jesteś zobowiązany do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  6. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

§2 Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Do złożenia zamówienia potrzebny jest dostęp do komputera, laptopa, tabletu, smartfona lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do Internetu. Musisz też wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  1. dodanie towaru do koszyka poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”;
  2. wybór ilości zamawianego towaru;
  3. dane Klienta i dane do przesyłki (w szczególności wybór paczkomatu InPost);
  4. złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli prawidłowo wypełnisz formularz zamówienia i prawidłowo podasz dane, w tym paczkomat InPost, do którego Produkt ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail.
 4. Jeśli podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Tobą. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Po złożeniu skutecznego zamówienia, otrzymasz automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia – ze wskazaniem kwoty i nr rachunku, na który dokonasz zapłaty za Produkt.
 6. Zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia otrzymania zapłaty za Produkt przez Sprzedawcę, o czym poinformuje Cię w terminie do 3 dni od otrzymania wpłaty.
 7. Realizacja zamówienia następuje poprzez wysyłkę produktów do wybranego paczkomatu InPost. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, chyba, że co innego wynika z opisu w Serwisie.
 8. Dowód zakupu zostaje wysłany drogą elektroniczną w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy (faktura elektroniczna). Poprzez złożenie zamówienia wyrażasz zgodę na otrzymanie e-faktury VAT.
 9. Poprzez złożenie zmówienia wyrażasz zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie przez Sprzedawcę Twoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000).

§3 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania towaru, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego lub skorzystać z formularza: http://www.uokik.gov.pl/download.php?id=1216. Oświadczenie możesz też napisać samodzielnie.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Twój e-mail (podany przy zamówieniu albo inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Masz obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed upływem tego terminu na adres Sprzedawcy.
 6. Towary odsyłasz na własny koszt.
 7. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny, aby stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie towaru.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Ci dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostawy towaru, a jeżeli wybrałeś sposób dostawy inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, nie zwróci Ci dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaty przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inną metodę płatności.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według Twojej specyfikacji lub służący zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za Twoją wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§4 Rękojmia

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Ci produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli stwierdzisz wadę produktu, powinieneś poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Możesz:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie wymieni towar wadliwy na wolny od wad. Jeżeli jednak towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany towaru lub usunięcia wady.
 4. Nie możesz odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Ciebie.
 6. Koszty wymiany lub naprawy towaru ponosi Sprzedawca.
 7. W przypadku oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany towaru na wolny od wad, żądania usunięcia wady (opartych o art. 5615 Kodeksu cywilnego) Sprzedawca ustosunkuje się do Twojego oświadczenia w terminie czternastu dni. Do każdego innego oświadczenia, którego nie dotyczy określony w Kodeksie cywilnym termin czternastu dni, Sprzedawca ustosunkuje się w terminie trzydziestu dni (art. 7a Prawa konsumenckiego). W przeciwnym wypadku uważa się, że Sprzedawca uznał Twoje oświadczenie lub żądanie za uzasadnione.
 8. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu rękojmi wyślij na adres e-mail: kasia@marzyszbiegnij.pl lub listem poleconym na adres Sprzedawcy.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia Twoich praw i nie może być w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności zapisów regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie i zgodnie z nim Umowa powinna być wykonywana i interpretowana. Wybór polskiego prawa nie pozbawia Cię jednak ochrony zapewnianej przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa Twojego miejsca zamieszkania.
 3. Zawartość serwisu jest własnością Sprzedawcy i podlega ochronie prawnej. Wszystkie zdjęcia oraz treści strony mogą być wykorzystane jedynie za pisemną zgodą właściciela.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły realizację zamówienia (siła wyższa).
 7. Wszelkie opinie i sugestie Kupujący mogą kierować na adres kasia@marzyszbiegnij.pl
 8. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 9. O zmianach regulaminu Sprzedawca powiadomi Cię przez wiadomość wyświetloną w Serwisie lub w inny, właściwy sposób.
 10. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej obowiązuje Cię regulamin zaakceptowany przez Ciebie przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy uznasz go za mniej korzystny od aktualnego i poinformujesz Sprzedawcę o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 6/03/2024.